آیين نامه استفاده از کتابخانه ها


آیين نامه استفاده از کتابخانه مرکزی و کتابخانه های تابعه دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 

مقدمه :

 هدف از تدوين اين آيين نامه توسعه خدمات اطلاع رساني و هماهنگي و يكدست سازي ارائه خدمات در كتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشكي کردستان مي باشد . هر كتابخانه مي تواند با رعايت چارچوب اين آيين نامه و بر حسب نياز، آيين نامه داخلي تنظيم نمايد كه پس از تاييد معاونت تحقيقات و فن آوري دانشگاه قابل  اجرا مي باشد.

تعاريف:

كتابخانه هاي تحت پوشش دانشگاه : منظور تمامي كتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشكي کردستان اعم از كتابخانه هاي دانشكده اي و مراكز آموزشي درماني مي باشد.

منابع كتابخانه : منظور از منابع كتابخانه، كتاب،  نشریات ادواری ، پايان نامه،  لوح فشرده،  مواد ديداري شنيداري و ...مي باشد.  

عضويت : منظور از عضويت در كتابخانه، ارائه مدارك مورد نياز و ورود اطلاعات شخص متقاضي به نرم افزار كتابخانه اي و صدور كارت عضويت كتابخانه مي باشد . 

كادر آموزشي دانشگاه : منظور از كادر آموزشي دانشگاه كليه اعضا هيأت علمي و مربيان رسمي، پيماني و حق التدريس مي باشد . 

  دانشجوي تحصيلات تكميلي : منظور از دانشجوي تحصيلات تكميلي، دانشجوي شاغل به تحصيل  در يكي از مقاطع كارشناسي ارشد یا دكتراي تخصصي مي باشد . 

كاركنان : منظور از كاركنان كليه پرسنل رسمي ، پيماني، طرحي و قراردادي شاغل در دانشگاه علوم پزشكي کردستان مي باشد.

 

فهرست:

ماده چهار: جريمه ديركرد ماده سه : امانت  ماده دو : عضويت  ماده يك : استفاده كنندگان 
ماده هشت : خروج غير قانوني ماده هفت : رعايت نظم در كتابخانه ماده شش : تسويه حساب ماده پنج: جبران خسارت

 

 

 

 

 

ماده يك : استفاده كنندگان 

الف)  كادر آموزشي شاغل و بازنشسته دانشگاه

ب  ) دانشجويان شاغل به تحصيل

ج  ) كاركنان شاغل در دانشگاه 

د  ) مراجعان متفرقه غير وابسته به دانشگاه (دانشجويان وفارغ التحصيلان رشته هاي پزشكي و پيراپزشكي)

 

ماده دو : عضويت  

 1-    كادر آموزشي،دانشجويان و كاركنان دانشگاه به شرط عضويت در يكي از كتابخانه هاي دانشگاه و ورود اطلاعاتشان به نرم افزار کتابخانه واحد مربوطه مي توانند  از منابع كتابخانه های تابعه دانشگاه استفاده نمايند.

تبصره 1 : كادر آموزشي بازنشسته با ارائه معرفي نامه از معاونت آموزشي دانشكده و ارائه كارت شناسايي معتبر مي توانند به عضويت كتابخانه درآيند . 

تبصره 2 : كادر آموزشي حق التدريسي و مدرسین مدعو دانشگاه ، در صورت ارائه معرفي نامه از  رییس دانشکده یا مدير گروه مربوطه طي زمان تدريس ، مي توانند به عضويت كتابخانه درآيند. 

تبصره 3 : تمامی كاركنان دانشگاه اعم از رسمی،پیمانی، طرحی، قراردادي شاغل در دانشگاه ، در صورت تکمیل فرم درخواست عضویت،  ارائه حكم كارگزيني و یک قطعه عکس مي توانند به عضويت كتابخانه واحد مربوطه درآيند. مدت عضویت افراد یاد شده از تاریخ عضویت یکسال تعیین می شود که با ارائه آخرین حکم کارگزینی مجددا به مدت یکسال قابل تمدید است.  

تبصره 4 :دانشجويان مهمان از ساير دانشگاهها  در صورت ارائه کارت دانشجویی و معرفی نامه آموزش مي توانند از امكانات كتابخانه استفاده نمايند .

تبصره 5 :  دانشجویان دانشگاه با ارائه کارت دانشجویی و یک قطعه عکس می توانند به عضویت کتابخانه درآیند.

 

 2- افراد غير وابسته به دانشگاه بر اساس شرايط زير مي توانند به عضويت كتابخانه هاي دانشگاه درآيند :

الف ) كادر آموزشي و  دانشجويان ساير دانشگاهها در صورت صلاحديد سرپرست كتابخانه ، با  ارائه معرفي نامه معتبر از معاونت آموزشي دانشگاه مربوطه مي توانند از امكانات همان كتابخانه در محل استفاده نمايند . 

تبصره 1 : اولويت استفاده از منابع و خدمات كتابخانه با كاربران دانشگاه مي باشد . 

تبصره 2: ارائه خدمات به دانشجويان دانشگاههاي آزاد و غير انتفاعي ممنوع مي باشد. 

ب ) فارغ التحصيلان رشته هاي علوم پزشكي ( پزشكان ، دندانپزشكان ، داروسازان و ... ) در صورت ارائه كارت شناسايي معتبر مي توانند از امكانات همان كتابخانه در محل استفاده نمايند .

ماده سه : امانت 

1 -  استفاده از منابع و امكانات كتابخانه منوط به عضويت در كتابخانه مي باشد و منابع صرفاً به اعضا کتابخانه  امانت داده مي شود .

2- در قبال منابع امانت گرفته شده ، تنها شخص امانت گيرنده پاسخگو مي باشد.لذا امانت گيرنده موظف است منابع امانتي را با دقت بررسي نموده و در صورت مشاهده هر گونه عيب و نقص، بلافاصله مراتب را به مسئول ميز امانت اطلاع دهد . در غير اينصورت ملزم به پرداخت خسارت تعيين شده از طرف كتابخانه مي باشد .

3- تعداد و مدت امانت منابع بر اساس جدول زير تعیین می شود:

 

اعضا

تعداد منبع

مدت امانت

اعضای هیات علمی(کادر آموزشی)

15 جلد

30 روز

دانشجویان تحصيلات تكميلي،دستیار تخصصی

10 جلد

20 روز

دانشجويان ساير مقاطع

3 جلد

15 روز

كاركنان و پرسنل بازنشته

2 جلد

15 روز

 

تبصره 1 : مدت زمان امانت و تعداد منابع امانتي برحسب شرايط و با صلاحديد مسئول كتابخانه قابل تغيير مي باشد .

تبصره 2 : مدت زمان امانت منابع پر مراجعه و يا درسي بنا به تشخيص مسئول كتابخانه و طبق خط مشي جاري كتابخانه ممكن است تغيير كند .

تبصره 3: در اختیار  گذاشتن کارت و یا شماره عضویت خود به دیگران اکیدا ممنوع و با فرد خاطی برخورد قانونی می شود.

4-   منابع زير امانت داده نمي شوند :

الف-كتابهاي مرجع

ب- پايان نامه (تهیه کپی از چکیده پایان نامه و  پرسشنامه بلامانع می باشد)

ج- طرحهای تحقیقاتی

5-    افراد در صورت عضويت در كتابخانه واحد مربوطه مي توانند از منابع ساير كتابخانه هاي دانشگاه استفاده نمايندالبته اولويت استفاده و امانت از منابع هر كتابخانه با اعضا همان كتابخانه مي باشد و كاربر در ابتدا موظف به تهيه منابع از واحد خود مي باشد .

 

ماده چهار: جريمه ديركرد

 
در صورتي كه منابع به امانت گرفته شده در موعد مقرر به كتابخانه برگشت داده نشود جريمه دير كرد به ترتيب زير محاسبه خواهد شد:

الف ) تأخير به مدت 10 روز براي هر منبع امانتي روزانه مبلغ 1000 ريال جريمه محاسبه خواهد شد.

ب ) تأخير بيش از 10 روز تا 15 روز براي هر منبع امانتي روزانه مبلغ 2000 ريال محاسبه خواهد شد .

ج ) تأخير بيش از 15 روز براي اولين بار علاوه بر جریمه دیرکرد شامل  اخطار و در صورت تکرار  منجر به تعليق كارت عضويت به مدت 2 ماه خواهد شد ، بديهي است عضو تا زمان پرداخت مبلغ جريمه از امانت گرفتن كتاب محروم خواهد شد .

د- در صورت تكرار دير كرد بيش از سه نوبت،  امانت گيرنده به مدت يك نيمسال تحصيلي از عضويت كتابخانه محروم خواهد شد و در صورت تكرار كارت عضويت فرد باطل مي شود و کتابخانه خدمات خود را به فرد خاطی ادامه نخواهد داد.

 

ماده پنج: جبران خسارت

1- چنانچه امانت گيرنده منابع امانت گرفته شده از كتابخانه را گم نمايد، موظف به تهيه و تحويل اصل آن حداكثر ظرف مدت يك ماه مي باشد و تشخيص چگونگي امر به عهده مسئول كتابخانه مي باشد.

2-چنانچه منابع امانتي گمشده در بازار (داخل و خارج كشور) ناياب باشد امانت گيرنده بايستي با صلاحديد مسئول و نياز كتابخانه منبع ديگري را جايگزين  نمايد. در غير اينصورت پرداخت جريمه به شرح زير خواهد بود:

   الف. كتاب لاتین و نشريات ادواري مطابق قيمت روز محاسبه خواهد شد.

  ب. درمورد كتابهاي چند جلدي يا دوره اي، چنانچه يك جلد از آن مفقود گردد و تهيه آن امكان پذير نباشد، امانت گيرنده موظف است قيمت يك دوره كامل كتاب را با نرخ روز پرداخت نمايد.

3- امانت گيرنده مي بايست در اسرع وقت  نسبت به جبران خسارت به نحو مقتضي اقدام نمايد و تا حصول نتيجه، كارت عضويت وي ضبط و از امانت گرفتن منابع  محروم خواهد بود.

 

ماده شش : تسويه حساب

 1-    اعضا هيأت علمي در صورت بازنشستگي ، بازخريد ، مأموريت بيش از سه ماه، فرصت مطالعاتي يا انتقال به دانشگاه ديگر بايستي با كتابخانه واحد مربوطه تسويه حساب نمايند .

2-   دانشجويان هنگام فارغ التحصيلي ، انتقال و يا مهمان شدن در ساير دانشگاه ها بايستي از كتابخانه واحد مربوطه فرم تسويه حساب دريافت نمايند .

3-  واحد آموزش دانشكده ها موظف است ليست دانشجوياني كه به هر دليل محروم از تحصيل يا اخراج شده اند را به كتابخانه اعلام تا كتابخانه نسبت به تسويه حساب با دانشجو اقدام نمايد.

4-  كاركنان دانشگاه در صورت بازنشستگي ، بازخريد ، انتقال به ساير دانشگاه ها يا مرخصي طولاني مدت مي بايست با كتابخانه واحد مربوطه تسويه حساب نمايد .

 

ماده هفت : رعايت نظم در كتابخانه

   بـه منظـور استفـاده هـرچـه بيشتـر از محيـط آرام كتابخانه و حفظ و حراست از اموال آن استفاده كنندگان موظف به رعايت موارد زير مي باشند:

   1-رعايت سكوت مطلق در محيط كتابخانه

   2- خودداري از خوردن، آشاميدن و استعمال دخانيات

   3-مطالعه بصورت انفرادي

   5-استفاده از تلفن همراه در كتابخانه اكيدا ممنوع است

   6-رعايت شئونات و حجاب اسلامي

 

ماده هشت : خروج غير قانوني

هرگاه فردي بدون رعايت مقررات مربوط به امانت اقدام به خارج نمودن منابع از كتابخانه نمايد بعنوان متخلف به كميته انضباطي دانشگاه يا هيئت بدوي معرفي خواهد شد تا اقدامات لازم بعمل آيد و تا تعيين تكليف از سوي كميته آن فرد از كليه خدمات كتابخانه محروم خواهد شد.

 

 

 اين آيين نامه در هشت ماده و ده تبصره در تاريخ 15/1/1395   به تصويب هیات رئیسه دانشگاه رسيده است و از اين تاريخ تمامي آيين نامه هاي مصوب قبلي در اين مورد كان لم يكن تلقي و غير قابل اجرا و بي اعتبار خواهد بود.

 

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.