کارکنان کتابخانهای دانشگاه


       

کتابخانۀ

 

 

ردیف

   
   
مرکزی     1
   
   
دانشکدۀ دندان پزشکی     2
   
   
دانشکدۀ پرستاری و مامائی     3
   
   
دانشکدۀ پیراپزشکی     4
   
   
 دانشکدۀ بهداشت     5
   
   
بیمارستان بعثت     6
   
   
یبمارستان توحید     7
   
   
بیمارستان کوثر     8
   
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.